do kasy suma: 0,00 zł

masz pytania?
jesteśmy do dyspozycji

tel: +48 22 723 92 90
kom: +48 501 510 436
kom: +48 509 678 515

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania paleciaka z wagą KPZ 71-9. 4

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania paleciaka z wagą KPZ 71-9.

 

Wózki paletowe z wagą, to doskonałe rozwiązanie, które może poprawić poruszanie się po magazynie oraz zwiększyć szybkość przewożenia poszczególnych towarów. Wózki paletowe z wagą KPZ 71-9 przydają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest nie tylko przewożenie, ale także dokładne zważenie poszczególnych towarów. Wózki paletowe z wagą sprawdzą się więc w magazynach, w których transportowane są produkty konieczne do ważenia. Dzięki swojej mobilności, taki paleciak ważący umożliwia nie tylko dokładne odważenie zawartości palety, ale także dostarczenie ładunku w wybrane miejsce. Wymienić można zasadniczo kilka rodzajów wózków paletowych z wagą, jednak to firma KPZ Wagi produkuje wózki najwyższej jakości, w najkorzystniejszej cenie. 

Kupując taki paleciak, warto wiedzieć, że wózek paletowy z wagą nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości. Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do ważenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.

W wózku zainstalowane są bardzo czułe elementy ważące , które mogą ulec zniszczeniu gdy wózek będzie użytkowany do częstego transportu towaru na dużych odległościach.

 

Kupując wózek paletowy z wagą, warto pamiętać, aby do towaru zostało dołączone Zaświadczenie o poprawności ważenia oraz CE dla wózka paletowego z wagą.

 

Informacje, które powinny się znaleźć na takim zaświadczeniu o poprawności ważenia:

Produkt nr ..............                                        

Niniejszym zaświadczamy, że waga typu: ........ np: KPZ 71-9

Została przed wydaniem sprawdzona pod kątem konstrukcji i poprawności ważenia i mieści się w następujących tolerancjach:

Sprawdzenie:                    Tolerancja

Czułości                            1/2 d

Zmienności                        1 d

Błąd odśrodkowy                przy 100 kg / 1 d

Błąd przy obciążeniu max    4 d

 

Informacje, które powinny się znależć w zaświadczeniu CE dla wózka paletowego z wagą:

Niniejszym zaświadczamy, że dostarczona waga typu: ........ odpowiada wymogom dyrektywy 89/336/EG z uwzględnieniem norm EN - 55011 (1991) waga A i EN-45501 (1992).

 

Wskazówki dotyczące rozpakowania wózka paletowego z wagą z transportu:

Dostawa produktu na palecie. Rozładunek, jak i załadunek do samochodu ciężarowego  powinien  odbywać  się  przy  użyciu  wózka  widłowego  lub podnośnego.

Po rozładowaniu należy usunąć pasy spinające, wyjąć urządzenie z opakowania  i  zdjąć  z  palety.  Po rozpakowaniu przeprowadzić  pierwszą wstępną kontrolę wzrokową.

W związku z faktem, iż dostarczona waga jest wykalibrowana i w pełni przygotowana do użytku, nie potrzeba ponawiać jej kalibracji.

 

Po rozpakowaniu produktu znajdą Państwo następujące elementy:

 • Instrukcję obsługi
 • Wózek KPZ 71-9
 • Ładowarkę

 

Zasilanie wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

Niniejsza waga na wózku hydraulicznym KPZ jest dostarczona w komplecie z ładowarką. Ładowarka służy do ponownego naładowania wbudowanego

akumulatora.

Przed pierwszym zastosowaniem wózka, zaleca się kompletnie naładować akumulator.  Podłączyć wózek do prądu i naładować kompletnie akumulator, przy wyłączonym panelu sterującym. Wyświetlacz LED wskazuje w jakim stopniu nastąpiło naładowanie akumulatora.

- świeci się ona na czerwono: nie jest on jeszcze naładowany

- świeci ona na zielono: akumulator jest w pełni naładowany

Elektronika wózka przełącza się automatycznie na tryb czuwania.

 

Ładowarka do wózka paletowego z wagą:

Do ładowania akumulatora używać tylko oryginalnej ładowarki, przeznaczonej do danego modelu wózka.  Jeżeli ładowarka ulegnie uszkodzeniu, należy skontrolować napięcie ( >10 VDC  ). Jeżeli funkcja jest uszkodzona, należy zamówić nową ładowarkę. Poprzez problemy z ładowarką, moc ładowania może ulec redukcji lub zanikowi. Poprzez takie działanie  może  dojść  w  krótkim  czasie do  głębokiego  rozładowania akumulatora, co może w następstwie doprowadzić do jego uszkodzenia.

 

Ładowanie akumulatora do paleciaka z wagą:

Zaleca się ładować akumulator w ciągu nocy. W taki sposób zapewniona zostanie całodniowa praca akumulatora.

Dzięki technice ładowania akumulatora nie jest możliwe jego przeładowanie. Puszka ładująca (Lb) znajduje się na przedniej części panelu sterującego po prawej stronie poniżej wyświetlacza.

 

 

Waga, zamontowana w paleciaku z wagą,  nie  może  być  poddawana działaniom w ekstremalnych temperaturach, tj. od -10 ° do   40 °C.

Czujniki tensometryczne, jak i waga mogą ulec uszkodzeniu, gdy dochodzi do uderzeń czy przeciążenia.

 

Kontrola dokładności wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

Mechanizm wagowy w paleciaku z wagą, KPZ nie ma żadnych komponentów ulegających zużyciu.

Podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wózka, nie są możliwe jakiekolwiek zmiany. Po dłuższym okresie użytkowania może jednak dojść do odchyleń  w dokładności wagi.

Zaleca się przeprowadzić kontrolę dokładności za pomocą odważników wzorcowych umieszczonych w pewnych odstępach od siebie.

 

Działanie cieczy na wózek paletowy z wagą KPZ Wagi.

W przypadku dostania się do wnętrza wagi wody lub innej cieczy, natychmiast wyjąć wtyczkę i zawiadomić serwis, w celu skontrolowania wózka z wagą, przed ponownym użyciem wagi.

 

Optymalne warunki działania wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

W celu osiągnięcia jak najdokładniejszych wyników,  waga powinna być stosowana w następujących warunkach:

 • Powierzchnia, na której znajduje się waga musi być płaska i pozioma.
 • Powierzchnia ta musi też być stabilna i nie może być poddawana żadnym wibracjom
 • Nie wystawiać wagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Nie stosować wagi w miejscach, w których występują gazy korodujące.
 • Stosować w miejscach bez kurzu.
 • Temp. otoczenia -10°C do  40°C.
 • Relatywna wilgotność powietrza 40 do 70% 
 • Nie wolno użytkować wózka paletowego z wagą w pobliżu nawilżaczy.
 • Nie  używać wózka w  pobliżu  urządzeń  elektronicznych.
 • Nie  należy używać wózka paletowego z wagą, w    pobliżu    urządzeń    grzewczych    lub    wylotów klimatyzacyjnych, tak aby waga nie była poddawana dużym wahaniom temperatur.

 

Pielęgnacja i konserwacja wózka paletowego z wagą:

Do czyszczenia  panelu  sterującego  nigdy  nie  używać acetonu lub innych rozpuszczalników.

 

Panel sterujący wózek paletowy z wagą KPZ

foto: panel sterujący do wózka paletowego z wagą KPZ 71-9

 

 

 

Eksploatacja wózka paletowego z wagą KPZ 71-9

 

Umiejscowienie ładunku

Towary powinny być umieszczane na palecie, która powinna być umieszczona  w  centralnym  punkcie  wideł  i  dosunięta  max  do końca.  Nagłe, gwałtowne wstrząsy mogą uszkodzić tensometry tak, że nie będzie możliwości ich naprawy. Zapobieganie wstrząsom ma bardzo duży wpływ na długość funkcjonowania czujników tensometrycznych w wózku paletowym z wagą. W celu zapewnienia dobrych wyników ważenia wózkiem z wagą, towary nie powinny być zbyt długo składowane na wadze (np. przez noc), ponieważ ma to wpływ na funkcjonowanie tensometrów.

 

Test samoczynny wyświetlacza wózka paletowego z wagą:

Po   włączeniu   wagi,   natychmiast   rozpoczyna   ona   test   samoczynny. 

Widoczne jest to przez zliczanie wyświetlacza od - 88888 - do - 00000.

Zważać na to czy wszystkie symbole na wyświetlaczu są dobrze widoczne, tak by zapobiec późniejszym nieprawidłowym odczytom wyników ważenia.

Gdy na wyświetlaczu ukaże się „0“, waga jest gotowa do użytku. Jeżeli  tak  się    nie  stanie,  należy  ustawić  wyświetlacz  w  pozycji  „0”  z pomocą klawisza funkcyjnego .

 

Faza nagrzewania wózka paletowego z wagą:

Przed rozpoczęciem  korzystania z wagi zaleca się przez co najmniej 10 minut rozgrzewać wagę.

 

Przyczyny ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu wagi w paleciaku KPZ 71-9:

 

 •    Pomiędzy wagą, a widłami znajduje się jakiś przedmiot, lub brud
 •    Waga po włączeniu zostanie obciążona podczas testu funkcyjnego
 •    Występuje problem z zasilaniem
 •    Pomost wagi jest częściowo lub całkowicie unieruchomiony.
 •    Połączenie pomiędzy panelem sterującym, a czujnikami tensometrów jest przerwane

 

Symbole na wyświetlaczu, wózka paletowego z wagą, dla modelu KPZ Wagi 71-9

 

t STABLE   :  Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)

Net               :  Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)

t  M+            :  zawartość w pamięci dodawania

                     :  napięcie akumulatorowe zbyt niskie

kg              :  Wartość ciężaru ukazuje się w kilogramach

Opcja wartość zadana:

HIGH  :  powyżej wartości zadanej HIGH  ( wartość 2 )

OK     :  pomiędzy wartością zadaną HIGH a LOW  ( wartość 2 i 1 )

LOW  :  poniżej wartości zadanej LOW  (  wartość 1 )

 

Przycisk  Opis
OFF Aby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis “OFF”,będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.

NET

B/G

 

Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).

MC

MR

MR:Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń.

 

MC :Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się.

 

▲:w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami

           

M+:Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane.

 

PRINT: Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki.

↵:Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.

 

TARE :Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi.

◀ :W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo

 ON

ON: Aby włączyć wagę.

 

ZERO: Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta

 

▶ :W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo

 

 

Podstawowe funkcje i ustawienia w panelu wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

 

(1) Wartość wewnętrzna i napięcie baterii

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby  pokazać  UF-1.  Wciśnij  【M  +  /  PRINT】 aby  pokazać wewnętrzną wartość. Wciśnij 【M + / PRINT】 ponownie, aby pokazać napięcie akumulatora (np.: jeśli wyświetlany jest komunikat   BAT 6,5 oznacza to, że napięcie na akumulatorze jest 6.5V). Wciśnij dwukrotnie klawisz 【PRINT】, aby powrócić do trybu ważenia..

 

(2) Ustawienie HI/LO wartości graniczne

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij 【ON / ZERO】 aby przesunąć do UF-

 

2. Naciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże OOO0OL aby

ustawić LO (niski) limit i lewy "0" zacznie migać. Użyj 【MC / MR】 aby

zmienić  liczbę  i  użyj  klawisza【ON  /  ZERO】 lub  【TARE  】,  aby

przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo. Kontynuuj przez naciśnięcie klawisza【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże OOO0OH aby ustawić HI (high) wartość graniczną i lewe "0" zacznie migać. Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj klawisza 【ON / ZERO】 klucz lub 【TARE】, aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże b OO0 aby ustawić

brzęczyk, LCD i warunki wyjściowe wyjść przekaźnikowych. Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj klawisza 【ON / ZERO】 lub【TARE 】,

aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo.

 

(3) Auto-wyłączenie

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij dwa razy 【ON / ZERO】 , aby przejść do UF-3. Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz  pokaże Aoff 00 (ustawienie fabryczne) .Użyj 【MC / MR】 aby zmienić liczbę i użyj  【ON / ZERO】 lub 【TARE 】, aby przesunąć migającą cyfrę w prawo lub w lewo (ex: Aoff 02 = auto-off w ciągu dwóch minut).Waga zaczyna  odliczanie, gdy masa jest mniejsza niż 9 działek.

 

(4) Podświetlenie tła

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij trzy razy klawisz【ON / ZERO】, aby przejść do UF-4. Wciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże Lit A  (ustawienie  fabryczne).  Użyj  【MC  /  MR】 aby  wybrać  między  Lit (automatyczne podświetlenie), Lit ON (zawsze włączone) i Lit OFF (wyłączenie podświetlenia).

 

(5) Funkcja Hold i ważenie zwierząt

Wciśnij i przytrzymaj klawisz【M + / PRINT】, a następnie naciśnij 【ON / ZERO】 aby pokazać UF-1. Wciśnij cztery razy klawisz【ON / ZERO】,

aby przejść do UF-5. Naciśnij klawisz【M + / PRINT】 i wyświetlacz pokaże

 

Hold 0 (ustawienie fabryczne). Użyj 【MC / MR】 aby wybrać pomiędzy

Hold 0 -- Hold 4.

Hold 0: Funkcja Hold wyłączona

Hold 1: ważenie zwierząt

Hold 2: maksimum lokalne (Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść, z wyjątkiem klawisza druku)

Hold 3: stabilne trzymanie (Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć, z wyjątkiem klawisza druku)

Hold 4: stabilne trzymanie (Wyjście z trybu HOLD automatycznie, gdy masa zmniejsza się do zera)

 

wozek-paletowy-paleciak-z-waga

foto: wózek paletowy z wagą KPZ 71-9

Komentarze do wpisu (4)

24 listopada 2021

Super że mogłem znaleźć instrukcję na waszej stronie. Posiadałem wersję papierową ale gdzieś zawieruszyłem.

1 grudnia 2021

Ułatwiliście mi cały dzień tą instrukcją. Tak bym musiał szukać naszej ale gdzieś się zapodziała.

3 grudnia 2021

Serdecznie dziękuję za obszerną instrukcję, Zrobiłem tak jak jest napisane w artykule i wszystko jest ok.

16 grudnia 2021

Wszystko doskonale opisane w jednym miejscu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl